Ozon Tedavisi – Doktor Ozon

KEMİK KANSERİ

Posted on: Aralık 3, 2010

KEMİK KANSERİ
 • Kemiklerin myelom hariç en sık tümörleri; osteosarkom, kondrosarkom, fibrosarkom, ewing sarkom, kemiğin malign fibröz histiositomu, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik kisri ve kondrom dur.
 • Osteosarkom; daha çok femur distali ve tibia proksimaline yerleşir. Uzun kemiklerin diafizini tutar.
 • Kondrosarkom; daha çok gövde kemiklerini tutar, buradan da daha çok omuz eklemi kemiklerini tutar
 • Fibrosarkomlar ( malign fibros histiyositom, malign dev hücreli tm); osteosarkomlar gibi tibia ve femuru tutarlar ancak osteosarkomun aksine metafiz ve epifizi tutarlar.
 • Kordomalar; embriyonal notakord artıklarından gelişen malign tümörlerdir. %50 sakrokogsigeal bölgeden, %35 kafa tabanı ve %15 medulla spinalisden gelişir.
 • Anevrizmal kemik kistleri; herhangibir kemikten ortaya çıkabilirler ancak daha çok alt ekstremite uzun kemikleri ve vertebralarda ortaya çıkmaktadır.
 • En çok akciğere metastaz yaparlar
KEMİK KANSERİ ‘NDE KLİNİK BULGULAR
 • Osteosarkom tutulmuş bölgede ağrı ve şişlik gösterir.
 • Osteosarkomlarda metastaz tanı anında hastaların %17 sinde, 18 ay içersinde %80 inde gözlenir.
 • Kondrosarkomlar lokal olarak daha agresif tümörlerdir, osteosarkomlara oranla daha sessiz seyrederler.
 • Kondrosarkomlar pediatrik grupda agresiftirler ve klasik osteosarkomlar gibi davranırlar.
 • Patolojik krıklar diğer kemik tümörlerine oranla fibrosarkom ve malign fibröz hidtiositomada daha sıktır.
 • Fibrosarkomlarda histolojik grade önemlidir. Yüksek gradlı olanlar lokal agresif olup osteosarkomlar gibi davranırlar ve 5 yıllık sağkalım %27 dir. Düşük gradlı olanlarda 5 yıllık sağkalım %50 dir.
 • Kordomalar yavaş büyüyen lokal olarak malign tümörlerdir. %10-25 metastaz yaparlar.
KEMİK KANSERİ ‘NDE TANISAL ÇALIŞMALAR
 • Direk grafiler, CT, MR, tüm vücut sintigrafisi ve kan tetkikleri yapılmalı,
 • Akciğer duz grafisi ve CT si metastaz açısından istenmelidir.
KEMİK KANSERİ ‘NDE EVRELEME
 • Primer kemik tümörleri için evrensel olarak kabul edilmiş bir evreleme sistemi yoktur. Şuan için Enneking evreleme sistemi kullanılmaktadır
 • Grad (G)
G1 (düşük grad):   Parosteal osteosarkom
Endosteal osteosarkom
Sekonder osteosarkom
Fibrosarkom (düşük grad)
Atipik malign fibröz histiositom
G2 (yüksek grad):  Klasik osteosarkom
Radyasyona sekonder sarkom
Primer kondrosarkom
Paget sarkomu
Fibrosarkom (yüksek grad)
Malign fibröz histiyositom
Dev hücreli sarkom
 • Lokal yayılım (T)
T1 (intrakompartmantal): intraosseöz, paraosseöa
T2 (ekstarkompartmental): yumuşak dokuya yada ekstrafasiyal yayılım.
 • Evreleme grupları
IA; G1T1M0
IB; G1T2M0
IIA; G2T1M0
IIB; G2T2M0
III; G1,2T1,2M1
 • Osteosarkomlarda ‘skip’ kemik metastazları görülebilmektedir. Bu metastazlar aynı kemikte ikinci bir odak yada eklemin karşı tarafında ikinci bir kemik lezyonu olarak olmaktadır. Gros yada mikroskopik devamlılık göstermezler.
 • Kemiğin malign fibröz histiyositomda lezyonun patolojik incelemedeki lokal yayılımı rutin grafide görünene oranla daha büyüktür.
KEMİK KANSERİ ‘NDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Osteosarkomlarda en önemli prognostik faktörler başvuru anında metastaz varlığıdır.
 • Kondrosarkomun prognostik faktörleri; grad, boyut, hücre tipi, yerleşim, başvurudaki evre,yaş,lokal agresiflik derecesi, başvurudaki ağrının olup olmaması. Grad 1 de metastaz gelişme oranı %10 ikel grad 3 de %75 dir.
 • Düşük gradlı fibrosarkomlarda metastaz oranı %5-15 olup, yüksek gradlı fibrosarkomların uzak metastaz oranı osteosarkomlarınkine eşdeğerdir. 5-10-20 yıllık sağkalı sırasıyla %34, %28, %25 dir.
 • Kordomalarda en önemli prognostik faktör; yerleşim bölgesi ve lokal yayılımıdır.
 • Malign fibröz histiyositomlaragresif ve kötü prognoza sahip olmasına rağmen, fibrosarkom ve osteosarkomlara nazaran daha az agresifdirler. 5-10 yıllık sağkalı sırasıyla %58, %43 dür.
KEMİK KANSERİ ‘NDE GENEL YAKLAŞIM
Osteosarkom;
 • En iyi tedavi sistemik kemoterapi ve cerrahi rezeksiyondur.
 • Kemoterapide; doksorubisin, vinkristin sülfat, metotroksat ve siklofosfamit kullanılmaktadır.
 • Ekstrapulmoner metastazlarda RT+KT önerilmektedir.
Kondrosarkom;
 • Asıl tedavi cerrahidir.
 • Bu tümöre sahip hastalarda 5 yıllık sağ kalım sadece byopsi ile %6 iken, tedavi yapılmayanlarda sağ kalım 1-8 yıldır ?????
 • Standart cerrahi amputasyonla geniş total eksizyondur.
 • RT; inoperabıl lezyonlarda yada palyasyon gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.
Malign Fibroz Histiyositom;
 • Primer tedavi agressif cerrahidir.
 • RT ye cevap histiyositik olanlarda, fibrotik olanlara nazaran daha iyidir.
 • RT inoperabıl lezyonlarda, inkomplet lezyonlarda ve cerrahi sonrası lokal nükslerde kullanılır. Ayrıca cerrahiyle anlamlı derecede fonksiyon kaybı gelişecekse cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir.
Anevrizmal Kemik Kistleri;
 • Tercih edilen tedavi cerrahidir ( küretaj, kemik grefti uygulama veya kryocerrahi).
 • Nobler ve arkadaşları postoperati adjuvan 20-30 Gy RT uyguylamanın lokal nüks oranını %32 den %8 e indirdiğini göstermiştir.
Kordoma;
 • Cerrahi + RT rezektabıl olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
 • Tek başına RT cerrahi uygulanamayan olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
KEMİK KANSERİ ‘NDE RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ
 • Kemik tümörleri pek radyosensitif değildir.
Osteosarkom;
 • Çok merkezli bir çalışmada  KT+RT (46 Gy) uygulanan 66 olguluk çalışmada lokal kontrol oranı %98.5 olarak bulunmuş.
 • Hipofraksiyone akselere RT ile tedavi edilen 21 hastada (bazıları KT almış bazıları almamış) %81 lik lokal kontrol sağlanırken KT+RT alan kolda %92 lokal kontrol sağlanmıştır.
Kondrosarkom;
 • 40-60 Gy lik radyoterapi ile bu tümörlerde %45-50 tümör kontrol oranları bildirilmiştir.
 • Medüller tutulumda tüm kemik tedavi edilmiştir.
Malign Fibröz Histiyositom;
 • Postoperati  adjuvan 60 Gy RT ile %75 oranında tümör kontrolü olduğu bildirilmiştir.
Dev Hücreli Tümör;
 • 45-55 Gy lik RT ile %80 lik lokal kontrol oranı bildirilmiştir
Kordoma;
50-60 Gy RT ile anlamlı tümör kontrol oranı sağlandığı gösterilmiştir.
KEMİK KANSERİ ‘NDE TEDAVİ YANETKİLERİ
 • RT nin kemik etkileri doz ve tedavi volümü ile doğru, yaş ile ters orantılıdır.
 • Bebeklerde 6 ay- 1 yıl sonra klinik olarak büyüme anormalkiklerine rastlanmaktadır.
 • RT ye bağlı küçük damar değişikliklerinden dolayı ışınlanan kemik enfeksiyon, fraktür ve nekroza meyil gösterir
EWİNG SARKOMU
EPİDEMİYOLOJİ
 • En sık femura yerleşir (%22)
 • Diafiz metafiz ve epifize nazaran daha çok tutulur.
 • Hematojen yayılımı sıklıkla akciğer ve diğer kemiklere olmaktadır
 • Semptomatik olmayan metastazlar genellikle tanı anında vardır.
 • Düz grafilerde soğan kabuğu görünümü mevcuttur.
 • Asemptomatik kemik metastazları için kemik sintigrafisi yapılmalıdır.
 • En önemli tanı aracı açık byopsidir. Çünkü nöroblastom ve çocukluk çağı küçük hücreli kemik tümörlerin ayırıcı tanısı iğne aspirasyon byopsisi ile yapılamaz.
PATOLOJİK SINIFLAMA
 • Pek çok mikroskopik paterni vardır. En sık yaygın patern görülmektedir. Ayrıca lobüler patern ve filigri paten de görülmektedir
 • Filigri patern en kötü prognoza sahip olandır
PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Tanı anında tümör boyutu metastaz dışındaki en önemli prognostik faktördür
 • Pelvisteki tümörler en kötü prognoza sahip olanlardır. Bunu femur ve humerus gibi distal kemikler izler. Distal yerleşimli uzun kemiklerin prognozu daha iyidir.
 • İyi prognostik faktörler; kadın olmak, tanının septomların başlamasından sonra en geç 1 ay içersinde konmuş olması ve yüksek lenfosit sayısı.
GENEL YAKLAŞIM
 • Çocuklarda, epifizleri kapanmamış ekstremitedeki lezyonlar,patolojik fraktür tehditi olan lezyonlar, çokarılabilecek önemsiz kemiklerdeki (fibula, klavikula ve bazı kaburgalar) lezyonların asıl tedavisi cerrahidir.
 • Amputasyon RT sonrası gelişebilecek başarısızlıklar için kullanılabilir.
 • En iyi sonuçlar adjuvan RT+KT ile elde edilmektedir
 • KT olarak; vinkristin, daktinomisin,siklofosfamit, doksorubisin, ifosfamit ve mesna
 • Metastataik ewing sarkomunda VAC-ADR rejimi (vinkridtin sülfat, siklofosfamit, daktinomisin ve doksorubisin) ile birlikte 45 Gy RT uygulaması tercih edilmektedir. %30 luk 5 yıllık sağ kalım elde edilmektedir.
 • Tüm vücut foton ışınlaması yapılarak kemik iliği transplantasyonunun rolü araştırılmaktadır.
RT TEKNİĞİ
· IESS-II; tüm kemiğe 45 Gy sonrası birincisi 5 cm ikincisi 1 cm sınırlı 5 Gy lik iki boost uygulanması önerilmektedir. Mümkünse epifizler korunmalıdır.
· Yanetkiler; femur ışınlamalrda boyu 2 cmveya daha fazla kısalmaktadır. 1/3 ünde patolojik kırıklar gelişir. Tibia yerleşimli olgularda %25 hastada RT sonrası amputasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
· 60 Gy altında doz alanlarda ikinci bir malkiğnite gelişme oranı %0-1 arasındadır
· stanford ünv de 25 hastalık serilerinde; %8 oranında ikinci bir maliğnite, %4 oranında ikincil kemik sarkomu riski olduğu bildirilmiştir.
Reklamlar
Etiketler:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

www.drozon.com

Kategoriler

Kategoriler

Arşiv

Aralık 2010
P S Ç P C C P
« Tem   Kas »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog İstatistikleri

 • 43,521 kişi

En Fazla Tıklananlar

 • Hiçbiri

Son Yorumlar

Kanser Tedavi Yöntemleri hakkında drozon
PROSTAT KANSERİ hakkında drozon
DMSO KANSERE NASIL ETKİ E… hakkında drozon
DMSO KANSERE NASIL ETKİ E… hakkında tony
PROSTAT KANSERİ hakkında fatma

RSS Mynet Sağlık

 • Bir hata oluştu; besleme kapalı gibi görünüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

RSS www.HepsiBorsa.com

 • Bir hata oluştu; besleme kapalı gibi görünüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: