Ozon Tedavisi – Doktor Ozon

KEMİK KANSERİ

Posted on: Aralık 3, 2010

KEMİK KANSERİ
 • Kemiklerin myelom hariç en sık tümörleri; osteosarkom, kondrosarkom, fibrosarkom, ewing sarkom, kemiğin malign fibröz histiositomu, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik kisri ve kondrom dur.
 • Osteosarkom; daha çok femur distali ve tibia proksimaline yerleşir. Uzun kemiklerin diafizini tutar.
 • Kondrosarkom; daha çok gövde kemiklerini tutar, buradan da daha çok omuz eklemi kemiklerini tutar
 • Fibrosarkomlar ( malign fibros histiyositom, malign dev hücreli tm); osteosarkomlar gibi tibia ve femuru tutarlar ancak osteosarkomun aksine metafiz ve epifizi tutarlar.
 • Kordomalar; embriyonal notakord artıklarından gelişen malign tümörlerdir. %50 sakrokogsigeal bölgeden, %35 kafa tabanı ve %15 medulla spinalisden gelişir.
 • Anevrizmal kemik kistleri; herhangibir kemikten ortaya çıkabilirler ancak daha çok alt ekstremite uzun kemikleri ve vertebralarda ortaya çıkmaktadır.
 • En çok akciğere metastaz yaparlar
KEMİK KANSERİ ‘NDE KLİNİK BULGULAR
 • Osteosarkom tutulmuş bölgede ağrı ve şişlik gösterir.
 • Osteosarkomlarda metastaz tanı anında hastaların %17 sinde, 18 ay içersinde %80 inde gözlenir.
 • Kondrosarkomlar lokal olarak daha agresif tümörlerdir, osteosarkomlara oranla daha sessiz seyrederler.
 • Kondrosarkomlar pediatrik grupda agresiftirler ve klasik osteosarkomlar gibi davranırlar.
 • Patolojik krıklar diğer kemik tümörlerine oranla fibrosarkom ve malign fibröz hidtiositomada daha sıktır.
 • Fibrosarkomlarda histolojik grade önemlidir. Yüksek gradlı olanlar lokal agresif olup osteosarkomlar gibi davranırlar ve 5 yıllık sağkalım %27 dir. Düşük gradlı olanlarda 5 yıllık sağkalım %50 dir.
 • Kordomalar yavaş büyüyen lokal olarak malign tümörlerdir. %10-25 metastaz yaparlar.
KEMİK KANSERİ ‘NDE TANISAL ÇALIŞMALAR
 • Direk grafiler, CT, MR, tüm vücut sintigrafisi ve kan tetkikleri yapılmalı,
 • Akciğer duz grafisi ve CT si metastaz açısından istenmelidir.
KEMİK KANSERİ ‘NDE EVRELEME
 • Primer kemik tümörleri için evrensel olarak kabul edilmiş bir evreleme sistemi yoktur. Şuan için Enneking evreleme sistemi kullanılmaktadır
 • Grad (G)
G1 (düşük grad):   Parosteal osteosarkom
Endosteal osteosarkom
Sekonder osteosarkom
Fibrosarkom (düşük grad)
Atipik malign fibröz histiositom
G2 (yüksek grad):  Klasik osteosarkom
Radyasyona sekonder sarkom
Primer kondrosarkom
Paget sarkomu
Fibrosarkom (yüksek grad)
Malign fibröz histiyositom
Dev hücreli sarkom
 • Lokal yayılım (T)
T1 (intrakompartmantal): intraosseöz, paraosseöa
T2 (ekstarkompartmental): yumuşak dokuya yada ekstrafasiyal yayılım.
 • Evreleme grupları
IA; G1T1M0
IB; G1T2M0
IIA; G2T1M0
IIB; G2T2M0
III; G1,2T1,2M1
 • Osteosarkomlarda ‘skip’ kemik metastazları görülebilmektedir. Bu metastazlar aynı kemikte ikinci bir odak yada eklemin karşı tarafında ikinci bir kemik lezyonu olarak olmaktadır. Gros yada mikroskopik devamlılık göstermezler.
 • Kemiğin malign fibröz histiyositomda lezyonun patolojik incelemedeki lokal yayılımı rutin grafide görünene oranla daha büyüktür.
KEMİK KANSERİ ‘NDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Osteosarkomlarda en önemli prognostik faktörler başvuru anında metastaz varlığıdır.
 • Kondrosarkomun prognostik faktörleri; grad, boyut, hücre tipi, yerleşim, başvurudaki evre,yaş,lokal agresiflik derecesi, başvurudaki ağrının olup olmaması. Grad 1 de metastaz gelişme oranı %10 ikel grad 3 de %75 dir.
 • Düşük gradlı fibrosarkomlarda metastaz oranı %5-15 olup, yüksek gradlı fibrosarkomların uzak metastaz oranı osteosarkomlarınkine eşdeğerdir. 5-10-20 yıllık sağkalı sırasıyla %34, %28, %25 dir.
 • Kordomalarda en önemli prognostik faktör; yerleşim bölgesi ve lokal yayılımıdır.
 • Malign fibröz histiyositomlaragresif ve kötü prognoza sahip olmasına rağmen, fibrosarkom ve osteosarkomlara nazaran daha az agresifdirler. 5-10 yıllık sağkalı sırasıyla %58, %43 dür.
KEMİK KANSERİ ‘NDE GENEL YAKLAŞIM
Osteosarkom;
 • En iyi tedavi sistemik kemoterapi ve cerrahi rezeksiyondur.
 • Kemoterapide; doksorubisin, vinkristin sülfat, metotroksat ve siklofosfamit kullanılmaktadır.
 • Ekstrapulmoner metastazlarda RT+KT önerilmektedir.
Kondrosarkom;
 • Asıl tedavi cerrahidir.
 • Bu tümöre sahip hastalarda 5 yıllık sağ kalım sadece byopsi ile %6 iken, tedavi yapılmayanlarda sağ kalım 1-8 yıldır ?????
 • Standart cerrahi amputasyonla geniş total eksizyondur.
 • RT; inoperabıl lezyonlarda yada palyasyon gerektiren durumlarda kullanılmaktadır.
Malign Fibroz Histiyositom;
 • Primer tedavi agressif cerrahidir.
 • RT ye cevap histiyositik olanlarda, fibrotik olanlara nazaran daha iyidir.
 • RT inoperabıl lezyonlarda, inkomplet lezyonlarda ve cerrahi sonrası lokal nükslerde kullanılır. Ayrıca cerrahiyle anlamlı derecede fonksiyon kaybı gelişecekse cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir.
Anevrizmal Kemik Kistleri;
 • Tercih edilen tedavi cerrahidir ( küretaj, kemik grefti uygulama veya kryocerrahi).
 • Nobler ve arkadaşları postoperati adjuvan 20-30 Gy RT uyguylamanın lokal nüks oranını %32 den %8 e indirdiğini göstermiştir.
Kordoma;
 • Cerrahi + RT rezektabıl olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
 • Tek başına RT cerrahi uygulanamayan olgularda standart tedavi yaklaşımıdır.
KEMİK KANSERİ ‘NDE RADYOTERAPİ TEKNİKLERİ
 • Kemik tümörleri pek radyosensitif değildir.
Osteosarkom;
 • Çok merkezli bir çalışmada  KT+RT (46 Gy) uygulanan 66 olguluk çalışmada lokal kontrol oranı %98.5 olarak bulunmuş.
 • Hipofraksiyone akselere RT ile tedavi edilen 21 hastada (bazıları KT almış bazıları almamış) %81 lik lokal kontrol sağlanırken KT+RT alan kolda %92 lokal kontrol sağlanmıştır.
Kondrosarkom;
 • 40-60 Gy lik radyoterapi ile bu tümörlerde %45-50 tümör kontrol oranları bildirilmiştir.
 • Medüller tutulumda tüm kemik tedavi edilmiştir.
Malign Fibröz Histiyositom;
 • Postoperati  adjuvan 60 Gy RT ile %75 oranında tümör kontrolü olduğu bildirilmiştir.
Dev Hücreli Tümör;
 • 45-55 Gy lik RT ile %80 lik lokal kontrol oranı bildirilmiştir
Kordoma;
50-60 Gy RT ile anlamlı tümör kontrol oranı sağlandığı gösterilmiştir.
KEMİK KANSERİ ‘NDE TEDAVİ YANETKİLERİ
 • RT nin kemik etkileri doz ve tedavi volümü ile doğru, yaş ile ters orantılıdır.
 • Bebeklerde 6 ay- 1 yıl sonra klinik olarak büyüme anormalkiklerine rastlanmaktadır.
 • RT ye bağlı küçük damar değişikliklerinden dolayı ışınlanan kemik enfeksiyon, fraktür ve nekroza meyil gösterir
EWİNG SARKOMU
EPİDEMİYOLOJİ
 • En sık femura yerleşir (%22)
 • Diafiz metafiz ve epifize nazaran daha çok tutulur.
 • Hematojen yayılımı sıklıkla akciğer ve diğer kemiklere olmaktadır
 • Semptomatik olmayan metastazlar genellikle tanı anında vardır.
 • Düz grafilerde soğan kabuğu görünümü mevcuttur.
 • Asemptomatik kemik metastazları için kemik sintigrafisi yapılmalıdır.
 • En önemli tanı aracı açık byopsidir. Çünkü nöroblastom ve çocukluk çağı küçük hücreli kemik tümörlerin ayırıcı tanısı iğne aspirasyon byopsisi ile yapılamaz.
PATOLOJİK SINIFLAMA
 • Pek çok mikroskopik paterni vardır. En sık yaygın patern görülmektedir. Ayrıca lobüler patern ve filigri paten de görülmektedir
 • Filigri patern en kötü prognoza sahip olandır
PROGNOSTİK FAKTÖRLER
 • Tanı anında tümör boyutu metastaz dışındaki en önemli prognostik faktördür
 • Pelvisteki tümörler en kötü prognoza sahip olanlardır. Bunu femur ve humerus gibi distal kemikler izler. Distal yerleşimli uzun kemiklerin prognozu daha iyidir.
 • İyi prognostik faktörler; kadın olmak, tanının septomların başlamasından sonra en geç 1 ay içersinde konmuş olması ve yüksek lenfosit sayısı.
GENEL YAKLAŞIM
 • Çocuklarda, epifizleri kapanmamış ekstremitedeki lezyonlar,patolojik fraktür tehditi olan lezyonlar, çokarılabilecek önemsiz kemiklerdeki (fibula, klavikula ve bazı kaburgalar) lezyonların asıl tedavisi cerrahidir.
 • Amputasyon RT sonrası gelişebilecek başarısızlıklar için kullanılabilir.
 • En iyi sonuçlar adjuvan RT+KT ile elde edilmektedir
 • KT olarak; vinkristin, daktinomisin,siklofosfamit, doksorubisin, ifosfamit ve mesna
 • Metastataik ewing sarkomunda VAC-ADR rejimi (vinkridtin sülfat, siklofosfamit, daktinomisin ve doksorubisin) ile birlikte 45 Gy RT uygulaması tercih edilmektedir. %30 luk 5 yıllık sağ kalım elde edilmektedir.
 • Tüm vücut foton ışınlaması yapılarak kemik iliği transplantasyonunun rolü araştırılmaktadır.
RT TEKNİĞİ
· IESS-II; tüm kemiğe 45 Gy sonrası birincisi 5 cm ikincisi 1 cm sınırlı 5 Gy lik iki boost uygulanması önerilmektedir. Mümkünse epifizler korunmalıdır.
· Yanetkiler; femur ışınlamalrda boyu 2 cmveya daha fazla kısalmaktadır. 1/3 ünde patolojik kırıklar gelişir. Tibia yerleşimli olgularda %25 hastada RT sonrası amputasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
· 60 Gy altında doz alanlarda ikinci bir malkiğnite gelişme oranı %0-1 arasındadır
· stanford ünv de 25 hastalık serilerinde; %8 oranında ikinci bir maliğnite, %4 oranında ikincil kemik sarkomu riski olduğu bildirilmiştir.
Etiketler:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

www.drozon.com

Kategoriler

Kategoriler

Arşiv

Aralık 2010
P S Ç P C C P
« Tem   Kas »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog İstatistikleri

 • 34,383 kişi

En Fazla Tıklananlar

 • Hiçbiri

RSS www.HepsiBorsa.com

 • Bir hata oluştu; besleme kapalı gibi görünüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
%d blogcu bunu beğendi: